Ανακοίνωση της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος MED

Το Γραφείο Προγραμματισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στις 15 Μαρτίου 2010 ανακοινώθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων για το Διακρατικό Πρόγραμμα Μεσογειακού Χώρου MED, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο κείμενο της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.programmemed.eu/index.php?id=5180&L=1&tx_ttnews[tt_news]=23062&tx_ttnews[backPid]=5175&cHash=ca51525cb2.