Ανακοίνωση της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα ENPI Med

Η πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων (Standard Projects) είναι ανοικτή: αφορά και τις τέσσερις προτεραιότητες του Προγράμματος και έχει προϋπολογισμό περίπου 32 εκ. Ευρώ.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την προετοιμασία προτάσεων (Application Pack) είναι διαθέσιμα στο πεδίο “Projects-How to apply” στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.enpicbcmed.eu/).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 20η Οκτωβρίου 2009.