Ανακοίνωση της 2ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων

Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED ανακοινώνει ότι η 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων αναμένεται να προκηρυχθεί την 1η Απριλίου 2011.

Η πρόσκληση αφορά την προτεραιότητα 3 “Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας” και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 25εκ. ευρώ ΕΤΠΑ (το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την Κύπρο ανέρχεται στο 85%). Το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης είναι το ακόλουθο:

Χρονοδιάγραμμα Δράση
01.04.2011
Προκήρυξη
07.04.2011
Εναρκτήριο σεμινάριο
30.05.2011
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του προσχεδίου της πρότασης
τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου
Σεμινάριο για τους Επικεφαλείς Εταίρους
30.09.2011
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της τελικής πρότασης

Όπως φαίνεται και στον πιο πάνω πίνακα στις 7 Απριλίου 2011 θα διοργανωθεί στη Μασσαλία εναρκτήριο σεμινάριο για την προκήρυξη της πρόσκλησης. Το σεμινάριο θα παρέχει τεχνικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην ετοιμασία των προσχεδίων των προτάσεων. Για την ημερήσια διάταξη και το δελτίο εγγραφής παρακαλώ πατήστε εδώ.