Ανακοίνωση της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος INTERREG IVC, 1η Δεκεμβρίου 2010 – 1η Απριλίου 2011

Την 1η Δεκεμβρίου 2010 ανακοινώθηκε η 4η και τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος INTERREG IVC με καταληκτική ημερομηνία την 1η Απριλίου 2011. Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οργανισμοί δημοσίου δικαίου από τα 27 κράτη- μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Η πρόσκληση καλύπτει όλες τις θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος.

Μπορείτε να “κατεβάσετε” τους όρους της πρόσκλησης και το πακέτο αίτησης εδώ.