Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων για την προτεραιότητα 2.3 “Πρόληψη θαλάσσιων κινδύνων και ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας”

Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED ανακοινώνει ότι θα επαναπροκηρύξει την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων για την προτεραιότητα 2.3 “Πρόληψη θαλάσσιων κινδύνων και ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας”, την 1η Απριλίου 2011.

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 11εκ. ευρώ ΕΤΠΑ και θα έχει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Χρονοδιάγραμμα Δράση
01.04.2011 - 15.04.2011
Εγγραφή των Επικεφαλείς Εταίρων
18.04.2011 - 30.06.2011
Υποβολή πρότασης

Σημειώνεται ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την Κύπρο ανέρχεται στο 85%.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος, ως ακολούθως:
http://www.programmemed.eu