Πρακτικός Οδηγός για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας

Το Γραφείο Προγραμματισμού ανακοινώνει την έκδοση του Πρακτικού Οδηγού για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι ο ΕΟΕΣ είναι ένα νέο Ευρωπαϊκό προαιρετικό εργαλείο που σκοπό έχει να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών, σε διακρατικό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Για να κατεβάσετε τον Οδηγό πατήστε εδώ.