Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013”

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013”.

Ο προϋπολογισμός του έργου θα πρέπει να ανέρχεται μέχρι τις 48.000 ευρώ συν ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 8.000 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.interreg.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=279&NewsItem=645

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011.