Προκήρυξη Στοχευμένης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων για την Προτεραιότητα 3 του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED ανακοινώνει την προκήρυξη Στοχευμένης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων για την προτεραιότητα 3.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €16,9 εκ. και αφορά την προτεραιότητα 3 και ιδιαίτερα το μέτρο 3.1 “Βελτίωση των υποδομών μεταφορών και διαμετακομιστικών υποδομών και την προώθηση πολυμέσων” του Προγράμματος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 27η Απριλίου 2012.

Για το πακέτο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Επίσης το Πρόγραμμα σας παρέχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσετε την ιδέα σας σε ενδιαφερόμενους φορείς στην ακόλουθη ιστοσελίδα συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο:

http://www.programmemed.eu/index.php?id=15561&L=1