Προκήρυξη 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med ανακοινώνει την προκήρυξη της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων.

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €62,4 εκ. και αφορά τις προτεραιότητες 1 και 2 του Προγράμματος και ιδιαίτερα τους ακόλουθους τομείς:


Προτεραιότητα 1 (€37,44 εκ.):

– Agro-food industry
– Sustainable tourism
– Integrated coastal zone management

Προτεραιότητα 2 (€24,96 εκ.):

– Water management
– Waste treatment and recycling
– Solar energy

* Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τα στρατηγικά έργα αποτελείται από 2 στάδια:

Αρχικά υποβάλλεται το Concept Note με καταληκτική ημερομηνία 14 Ιουλίου 2011.
Στη συνέχεια υποβάλλεται το Full Application Form για όσα μόνο έργα προ-επιλεγούν μετά την αξιολόγηση των Concept Notes.

Για το πακέτο της Πρόσκλησης πατείστε εδώ ή αποταθείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.enpicbcmed.eu/