2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med ανακοινώνει την προκήρυξη της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων (Standard Projects).

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε περίπου €62,8 εκ. και αφορά όλες τις προτεραιότητες και μέτρα του Προγράμματος.

* Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής προτάσεων αποτελείται από 2 στάδια:

Αρχικά υποβάλλεται το Concept Note με καταληκτική ημερομηνία 29 Φεβρουαρίου 2012.
Στη συνέχεια υποβάλλεται το Full Application Form για όσα μόνο έργα προ-επιλεγούν μετά την αξιολόγηση των Concept Notes.

Για το πακέτο της Πρόσκλησης πατείστε εδώ ή αποταθείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.enpicbcmed.eu/en/index.php?xsl=867&s=183780&v=2&c=5887&vd=1&t=1.