Αναθεωρημένο ενημερωτικό έντυπο για το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED

Ενημερώνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED ότι το Γραφείο Προγραμματισμού έχει εκδώσει αναθεωρημένο ενημερωτικό έντυπο για το εν λόγω Πρόγραμμα, το οποίο έχει συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για να “κατεβάσετε” το έντυπο παρακαλώ πατήστε εδώ.