Ανακοίνωση της 3ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος INTERREG IVC

H 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC είναι ανοικτή. Η πρόσκληση ανακοινώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2009 και έχει καταληκτική ημερομηνία την 5η Μαρτίου 2010.

Η 3η πρόσκληση του Προγράμματος είναι στοχευμένη και αφορά μόνο έργα κεφαλαιοποίησης (capitalisation projects). Τα έργα κεφαλαιοποίησης στοχεύουν στην μεταφορά καλών πρακτικών και εμπειριών στα Εθνικά (mainstream) επιχειρησιακά προγράμματα του κάθε Κράτους/περιφέρειας που συμμετέχει στα έργα αυτά και ως εκ τούτου απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η εμπλοκή της εκάστοτε αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής ή των Ενδιάμεσων Φορέων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόκλησης από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε €15 εκ. Η πρόσκληση καλύπτει και τις δύο θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος: (α) Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης και (β) Περιβάλλον και Πρόληψη Κινδύνων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.interreg4c.eu. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις στην ετοιμασία των προτάσεων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σημείο Πληροφόρησης του Νότου του Προγράμματος που εξυπηρετεί την Κύπρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση IP-South@interreg4c.eu.

Για το πακέτο αίτησης πατήστε εδώ.

he 3rd call for proposals of the Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC is now open. The call was announced on the 9th of December 2009 and will close on the 5th of March 2010.

The 3rd call is targeted only to capitalisation projects. Capitalisation projects aim at the transfer of good practices and experiences into the mainstream Operational Programmes of the State8Region participating in these projects and therefore the involvement of the relevant Managing Authority or Intermediate Bodies is a prerequisite.

The total ERDF budget of the call is €15m. The call covers both thematic priorities of the Programme: (a) Innovation and the Knowledge Economy and (b) Environment and Risk Prevention.

More information is available in the INTERREG IVC website www.interreg4c.eu. For information and assistance in preparing your applications you may contact the South Information Point of the Programme at the email address: IP-South@interreg4c.eu.

For the application pack please press here.