ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED

Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου στοχεύει στην καθιέρωση ολόκληρου του μεσογειακού χώρου MED ως μιας περιφέρειας, ικανής να ανταγωνιστεί στο διεθνή χώρο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ανάπτυξη και απασχόληση για τις επόμενες γενιές, η υποστήριξη της εδαφικής συνοχής καθώς και η ενεργή παρέμβαση προς την προστασία του περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα θα καλύψει την περίοδο 2007-2013.

Στο Πρόγραμμα MED συμμετέχουν η Κύπρος και περιφέρειες της Γαλλίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Σλοβενία και το Γιβραλτάρ του Η.Β. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με κονδύλια του Προ-ενταξιακού Μέσου.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 256,6 εκ. ευρώ από τα οποία 193,2 εκ. ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε . Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για την Κύπρο ανέρχεται στο 85%.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου και φορείς ιδιωτικού δικαίου (υπό κάποιες προϋποθέσεις).

Για την υλοποίηση των στόχων του το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κάτω από τους τέσσερεις άξονες προτεραιότητας που έχουν καθοριστεί: (1) Ενίσχυση της καινοτομίας, (2) Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης, (3) Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας και (4) Προώθηση πολυκεντρικής και ολοκληρωμένης ανάπτυξης του χώρου MED.

Ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος έχει οριστεί η Περιφέρεια Region Provence-Alpes- Côte d´Azur της Γαλλίας η οποία υποστηρίζεται από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία η οποία εδρεύει στη Μασσαλία. Τη διαχείριση του Προγράμματος υποστηρίζουν και τα δύο Γραφεία Πληροφόρησης (Liaison Offices) που εδρεύουν στη Βαλένθια και τη Θεσσαλονίκη.

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013