ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

Το Πρόγραμμα INTERREG IVC είναι αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Συνεργασία. Υποστηρίζει τη συνεργασία περιφερειών της Ευρώπης για σκοπούς ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών με στόχο την εξεύρεση καινοτόμων βελτιώσεων των περιφερειακών τους πολιτικών. Το Πρόγραμμα θα καλύψει την περίοδο 2007-2013.

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών και η συνεισφορά στον οικονομικό εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής και μεταφοράς εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών.

O συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 405 εκ. ευρώ από τα οποία 321 εκ. ευρώ αποτελούν κοινοτική συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για την Κύπρο ανέρχεται στο 85%. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν όλες οι περιφέρειες των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ, η Νορβηγία και η Ελβετία.

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμοί δημοσίου δικαίου. Άλλα κράτη εκτός της ΕΕ και ιδιωτικοί φορείς δύναται να συμμετάσχουν με ιδίους πόρους.

Για την υλοποίηση των στόχων του το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κάτω από τις δύο βασικές θεματικές προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί: (1) Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης και (2) Περιβάλλον και Πρόληψη Κινδύνων.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος υποστηρίζεται από Κοινή Τεχνική Γραμματεία και εδρεύει στην Lille της Γαλλίας. Τη διαχείριση του Προγράμματος υποστηρίζουν και τα τέσσερα Σημεία Πληροφόρησης που εδρεύουν στο Rostock, Katowice, Valencia και στους κόλπους της Γραμματείας στη Lille.

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013