ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

Η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας με την Ελλάδα με την οποία συνορεύει με θαλάσσια σύνορα. Στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος συμμετέχουν οι Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και τμήμα του Νοτίου Αιγαίου, ενώ η Κύπρος συμμετέχει στο σύνολο της. Το Πρόγραμμα θα καλύψει την περίοδο 2007-2013.

Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάδειξη της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος ανέρχεται σε περίπου 56 εκ ευρώ από τα οποία 45 εκ ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για τα έργα που θα εγκριθούν στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος ανέρχεται στο 80%.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου και ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με κάποιες προϋποθέσεις.

Για την υλοποίηση των στόχων του, το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κάτω από τους 3 άξονες προτεραιότητας που έχουν καθοριστεί: (1) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής συνεργασίας, (2) Ανάδειξη και προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων και (3) Βελτίωση της προσβασιμότητας και ασφάλειας της περιοχής συνεργασίας.

Ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδας, ενώ παράλληλα έχει συσταθεί Γραφείο Πληροφόρησης στο Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου.

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013