ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI Mediterranean Sea Basin) έχει σαν κύριο στόχο να συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης αξιοποιώντας πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις. Το Πρόγραμμα θα καλύψει την περίοδο 2007-2013.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν η Κύπρος και περιφέρειες της Αιγύπτου, Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ιορδανίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Συρίας, Τυνησίας, το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Μάλτα και η Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται περίπου στα 189 εκ. ευρώ και το ποσοστό συγχρηματοδότησης για έργα που θα εγκριθούν στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος φθάνει μέχρι και το 90%.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου, φορείς ιδιωτικού δικαίου (υπό κάποιες προϋποθέσεις) και διεθνείς οργανισμοί.

Για την υλοποίηση των στόχων του, το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κάτω από τους τέσσερεις άξονες προτεραιότητας που έχουν καθοριστεί: (1) Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των επιλέξιμων περιοχών, (2) Προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη Μεσογειακή Λεκάνη, (3) Προώθηση καλύτερων συνθηκών για τη μετακίνηση ατόμων, αγαθών και κεφαλαίων και (4) Προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της τοπικής διακυβέρνησης.

Ως Κοινή Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος έχει οριστεί η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας στην Ιταλία. Τη διαχείριση του Προγράμματος υποστηρίζουν και τα δύο Γραφεία Αντένες (Branch Offices) που εδρεύουν στη Βαλένθια και την Aqaba.

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013