Επαναπροκύρηξη της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων για την προτεραιότητα 2.3 “Πρόληψη θαλάσσιων κινδύνων και ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας”

Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων για την προτεραιότητα 2.3 “Πρόληψη θαλάσσιων κινδύνων και ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας”.

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 11εκ. ευρώ ΕΤΠΑ και θα έχει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα

Χρονοδιάγραμμα Δράση
01.04.2011 - 15.04.2011
Εγγραφή των Επικεφαλείς Εταίρων
18.04.2011 - 30.06.2011
Υποβολή πρότασης*

Σημειώνεται ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την Κύπρο ανέρχεται στο 85%.

Για τα έγγραφα της πρόσκλησης παρακαλώ πατείστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1

* Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής πρότασης θα έχουν μόνο οι Επικεφαλείς Εταίροι που θα εγγραφούν μέχρι τις 15 Απριλίου 2011