ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) είναι ένα νέο Ευρωπαϊκό προαιρετικό νομικό εργαλείο που σκοπό έχει να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών, σε διακρατικό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Ο ΕΟΕΣ διέπεται από τον Κανονισμό 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το κύριο πλεονέκτημα του ΕΟΕΣ είναι ότι θα λειτουργεί σαν ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, που θα διαχειρίζεται προγράμματα ή έργα τα οποία μπορεί να συγχρηματοδοτούνται ή όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα μέλη του ΕΟΕΣ πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον σε δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλη μπορούν να είναι οι ακόλουθοι φορείς:

  • Κράτη μέλη,
  • Περιφερειακές αρχές,
  • Τοπικές αρχές,
  • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου,

και οι ενώσεις / οργανώσεις των πιο πάνω φορέων.

Υπάρχουν 4 κύριοι τύποι ΕΟΕΣ:

  • για την υλοποίηση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), π.χ. ΕΟΕΣ ως Διαχειριστική Αρχή ή/και Κοινή Τεχνική Γραμματεία ενός Προγράμματος ΕΕΣ,
  • για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα της εδαφικής συνεργασίας που εμπίπτουν κάτω από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, π.χ. τα έργα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (διασυνοριακά/διακρατικά/ διαπεριφερειακά),
  • για την υλοποίηση άλλων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, και
  • για την υλοποίηση προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας που δεν χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013