Αρμόδιοι Φορείς

Φορέας Αρμόδιος Λειτουργός Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Προγραμματισμού

κα. Κωνσταντία Κωνσταντίνου
Λειτουργός Προγραμματισμού

Τηλ.: 22602949
Φαξ: 22666810
Email: cconstantinouplanning.gov.cy
Υπουργείο Εσωτερικών
κ. Αντώνης Αντωνίου
Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός

Τηλ.: 22867851
Φαξ: 22867716 / 22671465
Email: aantonioumoi.gov.cy

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
κα. Ελένη Κουζουλή
Λειτουργός Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Α

Τηλ.: 22404316
Φαξ: 22304887
Email: ekouzoulidrcor.mcit.gov.cy

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013