Ημερίδα Πληροφόρησης για το Σύστημα Πρωτοβάθμιου Ελέγχου και την Επιλεξιμότητα Δαπανών

Το Γραφείο Προγραμματισμού σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και το πρόγραμμα INTERACT διοργανώνει Ημερίδα Πληροφόρησης αναφορικά με το πιο πάνω θέμα την Πέμπτη 14 Μαΐου 2009 από τις 09:00 – 16:30 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Βασικός σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των Κυπρίων εταίρων που συμμετέχουν σε έργα των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας καθώς και των εξακριβωτών τους (υφιστάμενων και δυνητικών) για το σύστημα πρωτοβάθμιου ελέγχου και τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Επισυνάπτεται η σχετική Ημερήσια Διάταξη.