Νομοθεσία για το Περιβάλλον

  • Ν. 57(Ι)/2001, περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα
  • Ν.152(Ι)/2003,για την Προστασία και Διαχείριση Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων
  • 153(Ι)/2003, για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής
  • 106(Ι)/2002, περί του Έλεγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους
  • 56(Ι)/2003, περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Έλεγχου της Ρύπανσης
  • 215(Ι)/2002, για τη Διαχείριση των Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013