Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ο Στόχος 3 της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, αφιερώνεται στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία και αντικαθιστά το Κοινοτικό Πρόγραμμα Πρωτοβουλίας INTERREG III 2000-2006. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία εφαρμόζεται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

  • ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αφορά περιφέρειες που έχουν κοινά χερσαία και θαλάσσια σύνορα.
  • καθιέρωση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών. Αφορά περιφέρειες που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και προκλήσεις.
  • ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής μέσω της προώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της ανάπτυξης δικτύων και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Αφορά όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε.

Το ύψος των πόρων οι οποίοι θα διατεθούν στην Κύπρο για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2007-2013 ανέρχονται σε περίπου 28 εκ. ευρώ και θα διοχετευθούν σε διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα.

Στα πλαίσια του Στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας η Κύπρος συμμετέχει στα πιο κάτω Προγράμματα:

o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007 – 2013
o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ MED
o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ENPI
o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

Το Γραφείο Προγραμματισμού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει οριστεί ως Εθνικός Συντονιστής (Εθνικό Σημείο Επαφής) για τα Προγράμματα του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ενώ ως Διαχειριστικές Αρχές έχουν οριστεί:

Για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδας ( www.interreg.gr )

Για το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου (MED) η περιφέρεια Region Provence-Alpes- Côte d´Azur της Γαλλίας με έδρα τη Μασσαλία ( www.programmemed.eu )

Για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας της Μεσογειακής Λεκάνης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτνίασης και Σύμπραξης (Mediterranean Sea Basin – ENPI) η περιφέρεια της Σαρδηνίας στην Ιταλία ( www.enpicbcmed.eu )

Για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC η περιφέρεια Region Nord-Pas-de-Calais της Γαλλίας με έδρα τη Lille ( www.interreg4c.eu )

Η Κύπρος συμμετέχει και στα ακόλουθα Προγράμματα που εμπίπτουν κάτω από το Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας:

o To Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT ΙΙ
o Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2013
o Το Πρόγραμμα Interact II