ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για τα αποτελέσματα της 3ης Πρόσκλησης, συγκεκριμένα για τους πίνακες με τα εγκεκριμένα έργα προς χρηματοδότηση ανά Αξονα Προτεραιότητας, τους πίνακες με τα αξιολογηθέντα έργα και τη βαθμολογική κατάταξη των έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας, τους πίνακες με τα αναπληρωματικά έργα ανά Άξονα Προτεραιότητας και τους πίνακες με τα απορριπτόμενα έργα από το 1ο στάδιο αξιολόγησης πατήστε στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.greece-cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=39:-3-l-2007-2013r&catid=1:news&Itemid=4