Προκήρυξη Στοχευμένης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων για τις Προτεραιότητες 1 και 2 του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED ανακοινώνει την προκήρυξη Στοχευμένης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων για τις προτεραιότητες 1 και 2.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €15 εκ. και αφορά τις προτεραιότητες 1 (μέτρα 1.1 και 1.2) και 2 (μέτρο 2.2) του Προγράμματος ως ακολούθως:

Προτεραιότητα 1: €8,6 εκ.
Προτεραιότητα 2: €6,4 εκ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 12η Απριλίου 2012.

Για το πακέτο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Επίσης το Πρόγραμμα σας παρέχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσετε την ιδέα σας σε ενδιαφερόμενους φορείς στην ακόλουθη ιστοσελίδα συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο:

http://www.programmemed.eu/index.php?id=15561&L=1