Πρόγραμμα Interact II

Το Interact II έχει υποστηρικτικό ρόλο και στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας καθώς και στην κεφαλαιοποίηση των σημαντικών εμπειριών που έχουν αποκτηθεί από τα κράτη μέλη στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III, 2000-06. Το Interact II καλύπτει όλα τα κράτη μέλη καθώς και τη Νορβηγία και Ελβετία.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, η Αρχή Πληρωμών και η Γραμματεία βρίσκονται στη Σλοβακία. Λειτουργούν επίσης 4 σημεία επαφής Interact. Την Κύπρο εξυπηρετεί το Σημείο Επαφής Interact της Ισπανίας.

Οι φορείς υλοποίησης του Προγράμματος (beneficiaries) είναι οι φορείς που εμπλέκονται στη Διαχείριση του, και συγκεκριμένα η Διαχειριστική Αρχή και η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος καθώς και τα 4 σημεία επαφής Interact ενώ οι ομάδες-στόχοι (target-groups) είναι οι φορείς, υπεύθυνοι για τη διαχείριση των Προγραμμάτων Συνεργασίας (Διαχειριστικές Αρχές και Κοινές Τεχνικές Γραμματείες, Επιτροπές Παρακολούθησης, Εθνικά Σημεία Επαφής, Αρχές Πιστοποίησης και Αρχές Ελέγχου).

Ως εκ τούτου οι δραστηριότητες του προγράμματος επικεντρώνονται:

  • Στη δημιουργία υλικού διάχυσης γνώσης
  • Στη βελτίωση των διαδικασιών και των εργαλείων εργασίας με σκοπό να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
  • Στη διάχυση καλών πρακτικών διακυβέρνησης/διαχείρισης προς τις ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Interact II εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου 2007.

Το Γραφείο Προγραμματισμού έχει ορισθεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κύπρο. Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε τον κατάλογο με τα ονόματα των αρμόδιων λειτουργών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.interact-eu.net/

Προγραμματική Περίοδος
2007-2013