Χρήσιμες Συνδέσεις

Επίσημες Ιστοσελίδες των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας:

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
www.greece-cyprus.eu

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED
www.programmemed.eu

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI MED
www.enpicbcmed.eu

Πρόγραμμα Διαπεριφεριεακής Συνεργασίας Interreg IVC
www.interreg4c.eu

Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT II
http://urbact.eu

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2013
http://www.espon.eu/

Πρόγραμμα Interact II
http://www.interact-eu.net/

 

Χρήσιμες συνδέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση για τα Προγράμματα Εξωτερικής Συνεργασίας
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

Επιτροπή των Περιφερειών
http://portal.cor.europa.eu/egtc/

 

Άλλες χρήσιμες συνδέσεις:

Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Γενικό Λογιστήριο
www.treasury.gov.cy

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013