2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED – Υποβολή Προσχεδίου Προτάσεων

Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED ανακοινώνει τη 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Έργων. Η πρόσκληση αφορά την προτεραιότητα 3 “Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας” και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 25εκ. ευρώ ΕΤΠΑ (το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την Κύπρο ανέρχεται στο 85%). Το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης είναι το ακόλουθο:

Χρονοδιάγραμμα Δράση
01.04.2011
Προκήρυξη
07.04.2011
Εναρκτήριο σεμινάριο στη Μασσαλία
31.05.2011
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του προσχεδίου της πρότασης
τέλη Ιουνίου - αρχές Ιουλίου
Σεμινάριο για τους Επικεφαλείς Εταίρους
30.09.2011
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της τελικής πρότασης

Για τα έγγραφα της πρόσκλησης παρακαλώ πατείστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1