2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 ανακοινώνει την προκήρυξη της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €6 εκ. και αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 του Προγράμματος και ιδιαίτερα τους ακόλουθους Ειδικούς Στόχους:

Άξονας Προτεραιότητας 2 (€4,4 εκ.):

2.1 “Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων”

Άξονας Προτεραιότητας 3 (€4,6 εκ.):

3.1 “Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής”

Η καταληκτική ημερομηνίας για την υποβολή προτάσεων είναι η 9η Νοεμβρίου 2011.

Για το πακέτο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ ή αποταθείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.interreg.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=585&Callitem=26