Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ο Στόχος 3 της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, αφιερώνεται στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία και αντικαθιστά το Κοινοτικό Πρόγραμμα Πρωτοβουλίας INTERREG III 2000-2006. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία εφαρμόζεται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

  • ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αφορά περιφέρειες που έχουν κοινά χερσαία και θαλάσσια σύνορα.
  • καθιέρωση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών. Αφορά περιφέρειες που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και προκλήσεις [..]

περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Νέα & Εκδηλώσεις

Προγράμματα:

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»
&
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Περισσότερα