Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT II

To Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT ΙΙ, είναι ένα Πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων. Για την περίοδο 2007 – 2013, εγκρίθηκε στις 2/10/2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα URBACT II 2007 – 2013 με τους ακόλουθους στόχους:

  1. Τη δημιουργία ενός εργαλείου ανταλλαγής και μάθησης, το οποίο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα αστικής ανάπτυξης.
  2. Τη συγκέντρωση και διάδοση της εμπειρίας που αποκτάται μέσω του Προγράμματος σε όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις.
  3. Την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων.
  4. Την παροχή βοήθειας στον καθορισμό σχεδίων δράσης από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επιλέξιμοι φορείς για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι Πόλεις (Δημαρχεία) από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περιφέρειες και κράτη μέλη (για αστικά θέματα), Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (για αστικά θέματα).

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://urbact.eu καθώς επίσης και από τη Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έχει ορισθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Προγραμματική Περίοδος
2007-2013